The Board of Directors and Senior Managements

 • Group Party Committee
 • Board of Directors
 • Board of Supervisors
 • Senior Managements
 • Personnel Resume
PARTY SECRETARY:
 • Chang Zhenming
DEPUTY PARTY SECRETARY:
 • Wang Jiong
 • Cai Huaxiang
PARTY COMMITTEE MEMBER:
 • Li Qingping
 • Pu Jian
 • Cui Jun
 • Liu Zhengjun
 • Cai Xiliang