The Board of Directors and Senior Managements

 • Group Party Committee
 • Board of Directors
 • Board of Supervisors
 • Senior Managements
 • Personnel Resume
PARTY SECRETARY:
 • Xi Guohua
DEPUTY PARTY SECRETARY:
 • Zhang Wenwu
PARTY COMMITTEE MEMBER:
 • Cui Jun
 • Liu Zhengjun
 • Wang Guoquan
 • Xu Zuo
 • Fang Heying
 • Zeng Qi